Авторски права - цифрово съдържание, бази данни, софтуер.

Брой кредити: без кредити

Патенти, полезни модели, промишлен дизайн 

Брой кредити: без кредити

Кnow-how и търговска тайна.

Брой кредити: без кредити