Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Настоящият курс предлага методика за преподаване на организацията на операциите при обслужването на гости в ресторантите на хотела.Програмата се основава на онлайн и видео ресурси, които дават възможност за последващо използване за надграждане на капацитета на учителите по специални предмети в професионалните гимназии по туризъм.

Целта на програмата е да предостави нов ресурс за теоретична и практическа подготовка на бъдещите професионални кадри в областта на обслужването в ресторанта на хотела. С иновативна методика на обучение ще бъдат надградени знанията и уменията в следните направления

 • Въведение в ресторантьорството
 • Обслужване в местата за хранене и питейни заведения
 • Роли и отговорности в обслужването в ресторанта
 • Външен вид, хигиена и униформа
 • Подготовка на ресторанта за обслужванена гости
 • Сервиране на ястия и напитки
 • Сервиране на алкохолни напитки
 • Видове прибори и съдове за хранене
 • Закуска, блок маса и рум сервиз на храни и напитки
 • Познаване на менюто
 • Видове колички, сервитьорски табли
 • Сервиране на хляб и хлебни изделия
 • Контрол на стоковите запаси
 • Системата отчетност в ресторанта
 • Добри хигиенни и производствени практики и управление на безопасността на храните и напитките в ресторантьорството
 • Управление на хранителните отпадъци

Брой кредити: 2

Курсът включва въведение в специализирания софтуер WorkFlow за управление на ресурсите и финансово управление в областта на хотелиерството и ресторантьорството. WorkFlow e система за Планиране на ресурсите на предприятието (Entereprise Resource Planning- ERP). ERP системите са интегриран софтуерен продукт, чиято основна цел е да помагат мениджърите на предприятието да вземат решения.

Целта на програмата е да повиши знанията и уменията на учителите, преподаващи специални предмети в професионалните гимназии по туризъм за работа с един от най-утвърдените специализирани  софтуери за управление на ресурсите и финансово управление в областта на хотелиерството и ресторантьорството в следните направление: 

 • Системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) 
 • Бизнес процеси в управлението на хотела и ресторанта 
 • Автоматизация и стандартизация на бизнес процесите в хотела и в ресторанта  
 • Архитектура и фунционалност на WorkFlow за планиране и управление на ресурсите в хотела и ресторанта 
 • WorkFlow като счетоводнаа система 
 • WorkFlow като складова система 
 • Обработване на различни видове документи  
 • Правене на различни видове справки 

Брой кредити: 2

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Курсът включва въведение в специализирания софтуер КЛОК ПОС (Point of Saleза управление на работните процеси в ресторанта и бара, както и специализиран складов софтуер за подобряване на координацията между кухнята и складовото стопанство. 

Целта на програмата е да повиши знанията и уменията на учителите, преподаващи специални предмети в професионалните гимназии по туризъм за работа с един от най-утвърдените специализирани  софтуери за управление на ресторанта и бара в следните направление: 

 • Управление на поръчки 
 • Комуникация с кухнята 
 • Оптимизация и рационализация на организацията  
 • Програма за клиентска лоялност – управление на отстъпки в цената. 
 • Вътрешни кредити и начисления 
 • Управление на начина на плащане 
 • Проследяване на стокооборота 
 • Определяне честотата на зарежданията 
 • Въвеждане на рецепти 
 • Прехвърляне на данни към счетоводството 
 • Правене на различни видове справки

Брой кредити: 2