Курсът включва въведение в специализирания софтуер КЛОК Еволюшън за управление на работните процеси в хотела – от резервациите и дейностите на рецепция, през домакинството и фактурирането, до статистиките и прогнозите.

Целта на програмата е да повиши знанията и уменията на учителите, преподаващи специални предмети в професионалните гимназии по туризъм за работа с един от най-утвърдените специализирани  софтуери за управление на хотела в следните направления: 

 • Управление на резервации 
 • Регистриране на гости 
 • Хотелско домакинство и поддръжка 
 • Каса, фактуриране, разчети и нощен одит 
 • Управление на сложни тарифи 
 • Статистика, отчети и прогнози 
 • Управление на договори с туроператори 
 • Управление на потребителски профили 

Брой кредити: 2

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Настоящият курс въвежда основните принципи и стандартите в управлението на хотелското домакинство по иновативна програма с много онлайн и видео ресурси, които дават възможност за последващо използване за надграждане на капацитета на учителите по специални предмети в професионалните гимназии по туризъм.

Целта на програмата е да предостави нов ресурс за теоретична и практическа подготовка на бъдещите професионални кадри в областта на хотелското домакинство и поддръжката. С иновативна методика на обучение ще бъдат надградени знанията и уменията на учителите по специалните предмети в професионалните гимназии по туризъм в следните направления

 • Взаимодействие и отношeние към гостите
 • Роли и отговорности
 • Етикет и представяне
 • Административни процедури и документация
 • Сътрудничеството с другите отдели в хотелския комплекс

Брой кредити: 1

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Настоящият курс предлага методика за преподаване на организацията на операциите в хотелското домакинство, която се основава на онлайн и видео ресурси, които дават възможност за последващо използване за надграждане на капацитета на учителите по специални предмети в професионалните гимназии по туризъм.

Целта на програмата е да предостави нов ресурс за теоретична и практическа подготовка на бъдещите професионални кадри в областта на хотелското домакинство и поддръжката. С иновативна методика на обучение ще бъдат надградени знанията и уменията в следните направления:

 • работа с почистващи, измиващи и перилни препарати
 • материали и оборудване, използвани от хотелско домакинство
 • почистване на повърхностите
 • принципи в почистването на хотелска стая
 • принципи в почистването на банята и санитарния възел
 • завършващи дейности по зареждането на хотелската стая
 • повреди и ремонти
 • общи части
 • здраве, хигиена и безопасност
 • сътрудничеството с другите отдели в хотелскиякомплекс
 • постелъчно бельо, кърпи и всичко за леглото
 • пране, гладене, сгъване и опаковане
 • основни принципи в хотелското домакинство
 • спешни случаи и безопасност
 • политики и стандарти на хотела

Брой кредити: 2

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Настоящият курс предлага методика за преподаване на организацията на операциите на рецепция, с фокус върху процедурите, свързани с приемането, правенето, потвърждаването, промяната и анулирането на резервации. Програмата се основава на онлайн и видео ресурси, които дават възможност за последващо използване за надгражданена капацитета на учителите по специални предмети в професионалните гимназии по туризъм.

Целта на програмата е да предостави нов ресурс за теоретична и практическа подготовка на бъдещите професионални кадри в областта на управлението на резервации на рецепция. С иновативна методика на обучение ще бъдат надградени знанията и уменията в следните направления:

 • Представяне на рецепцията
 • Етикет в общуването на рецепция
 • Основи на счетоводството на рецепция
 • Роли и отговорности в различните операции на рецепция
 • Информационна сигурност
 • Защита на личните данни
 • Резервации; видове резервации
 • Дистрибуционни канали за резервации
 • Резервационни пакети
 • Основни техники за продажба
 • Резервации чрез консиерж
 • Резервации за ресторанта
Брой кредити: 1

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Настоящият курс предлага методика за преподаване на организацията на операциите на рецепция, с фокус върху процедурите по регистрация и настаняване на гости. Програмата се основава на онлайн и видео ресурси, които дават възможност за последващо използване за надграждане на капацитета на учителите по специални предмети в професионалните гимназии по туризъм.

Целта на програмата е да предостави нов ресурс за теоретична и практическа подготовка на бъдещите професионални кадри в областта на управлението на операциите по регистрация и настаняване на гости на рецепция. С иновативна методика на обучение ще бъдат надградени знанията и уменията в следните направления:

 • Представяне на рецепцията
 • Етикет в общуването на рецепция
 • Процедура понастаняване на гости
 • Процедура по настаняване на различни категории и групи гости – възрастни хора, чуждоезични гости, хора с увреждания, ВИП, бизнес
 • Процедура по напускане на гостите
 • Заплащане на услугите на рецепция
 • Основи на счетоводството на рецепцията
 • Информационна сигурност
 • Защита наличните данни
 • Работа с оплаквания от гости и клиенти
 • Безопасни условия за работа на рецепция
 • Допълнителни услуги, предоставяни от рецепция

Брой кредити: 1

Курсът включва въведение в специализирания софтуер WorkFlow за управление на ресурсите и финансово управление в областта на хотелиерството и ресторантьорството. WorkFlow e система за Планиране на ресурсите на предприятието (Entereprise Resource Planning- ERP). ERP системите са интегриран софтуерен продукт, чиято основна цел е да помагат мениджърите на предприятието да вземат решения.

Целта на програмата е да повиши знанията и уменията на учителите, преподаващи специални предмети в професионалните гимназии по туризъм за работа с един от най-утвърдените специализирани  софтуери за управление на ресурсите и финансово управление в областта на хотелиерството и ресторантьорството в следните направление: 

 • Системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) 
 • Бизнес процеси в управлението на хотела и ресторанта 
 • Автоматизация и стандартизация на бизнес процесите в хотела и в ресторанта  
 • Архитектура и фунционалност на WorkFlow за планиране и управление на ресурсите в хотела и ресторанта 
 • WorkFlow като счетоводнаа система 
 • WorkFlow като складова система 
 • Обработване на различни видове документи  
 • Правене на различни видове справки 

Брой кредити: 2